Vacancy Search

Search Jobs  

Senior Software Engineer - (Java / Cloud) / Uwch Beiriannydd Meddalwedd - (Java / Cloud)

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

The BBC have an exciting opportunity for an experienced Senior Software Engineer to join our Analytics & Location team based in Cardiff. 

The role is part of Analytics & Location, an agile team with a strong track-record of effective delivery. The team is responsible for developing and maintaining a range of technical products crucial to BBC Online, and reports into the Content Discovery team, which looks after Search, Navigation, and the BBC Homepage.

Locator is the web service enabling location search and logic for some of the BBC’s most popular websites and apps, including News, Weather and Homepage, and regularly supporting high-profile events, such as the General Election.

Now is a great time to join the team, with location playing a crucial role as the World Service expands into 11 new countries and languages. 

 

Mae gan y BBC gyfle cyffrous i Uwch Beiriannydd Meddalwedd ddod i ymuno â’n tîm Dadansoddeg a Lleoliad yng Nghaerdydd. 

Mae’r swydd yn rhan o Ddadansoddeg a Lleoliad, sef tîm ystwyth sydd â hanes da o gyflawni’n effeithiol. Mae’r tîm yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal ystod o gynnyrch technegol sy’n hanfodol i BBC Ar-lein, ac mae’n atebol i’r tîm Darganfod Cynnyrch, sy’n gofalu am Chwilio, Mordwyo a Thudalen Gartref y BBC.

Locator yw’r gwasanaeth gwe sy’n galluogi chwiliadau a rhesymeg ar gyfer rhai o wefannau ac apiau mwyaf poblogaidd y BBC, gan gynnwys Newyddion, Tywydd a’r Dudalen Gartref, ac mae’n aml yn cefnogi digwyddiadau uchel eu proffil, megis yr Etholiad Cyffredinol.

Dyma amser gwych i ymuno â’r tîm, gan fod lleoliad yn chwarae rhan hollbwysig wrth i’r World Service ehangu i 11 o wledydd ac ieithoedd newydd. 

Role Responsibility

Lead the design and development of effective software that meets complex product and

business needs

• Review and give constructive feedback on others’ code

• Drive work to successful completion across the immediate team

• Write appropriate tests using automated test driven techniques for ensuring code quality

• and coverage

• Integrate the software with monitoring and support tools

• Ensure the teams software works in its operating environment

• Write, review and take responsibility for technical documentation

• Lead troubleshooting and resolution of issues throughout the product life cycle, including

• out of hours support for incident resolution

• Participate in and lead as required, the team's agile planning and delivery process

• Effectively participate in and help improve the teams software development methodologies,

• such as pairing, code and documentation reviewing and continuous delivery

• Work with project, product and technical leads to design software and create

• implementable specifications and tasks at feature and component level

• Work with 3rd Party ("Indies") where necessary offering direction, support and

• documentation

• Mentor and coach more junior staff. Provide technical leadership and direction to peers

• and colleagues. Line Management of 1-2 software engineers (if appropriate)

• Learn new technologies and keep abreast of existing technologies and help introduce them

• where appropriate

 

Arwain y gwaith o ddylunio a datblygu meddalwedd effeithiol sy’n diwallu anghenion

cymhleth o ran cynnyrch a busnes

• Adolygu a rhoi adborth adeiladol ar godau pobl eraill

• Cwblhau gwaith yn llwyddiannus ymhob rhan o’r tîm uniongyrchol

• Ysgrifennu profion priodol gan ddefnyddio technegau profedig wedi’u hawtomeiddio ar gyfer

sicrhau ansawdd cod a chwmpas

• Integreiddio'r meddalwedd â'r offer monitro a chefnogi

• Sicrhau bod meddalwedd y tîm yn gweithio yn ei amgylchedd gweithredu

• Ysgrifennu, adolygu a chymryd cyfrifoldeb am ddogfennau technegol

• Arwain y gwaith o ganfod a datrys problemau drwy gydol cylch oes gyfan y cynnyrch, gan

gynnwys helpu i ddatrys digwyddiadau y tu allan i oriau gwaith

• Cymryd rhan, ac arwain pan fo angen, ym mhroses gynllunio a chyflawni ystwyth y tîm

• Cymryd rhan effeithiol a helpu i wella dulliau'r timau wrth iddynt ddatblygu meddalwedd, fel

paru, codio ac adolygu dogfennau a chyflenwi parhaus

• Gweithio gydag arweinwyr prosiectau, arweinwyr cynnyrch ac arweinwyr technegol i

ddylunio meddalwedd a chreu manylebau a thasgau y mae modd eu gweithredu ar lefel

nodweddion a chydrannau

• Gweithio gyda Thrydydd Partïon pan fo angen, gan roi cyfarwyddyd, cymorth a

• dogfennau

• Mentora a choetsio staff is.

• Rhoi arweiniad technegol a chyfarwyddyd i gymheiriaid a chydweithwyr

• Rheolaeth Linell i 1-2 o beirianwyr meddalwedd (os yw hynny’n briodol)

• Dysgu technolegau newydd a dilyn y datblygiadau ym maes technolegau cyfredol, a helpu i’w

cyflwyno (pan fo hynny’n briodol)

The Ideal Candidate

What we look for:

Essential

 • Understanding of Service Oriented Architectures, integration patterns and RESTful web services.
 • Extensive software engineering experience in Java, or equivalent modern object-oriented language.
 • Extensive development experience designing and developing SQL databases.

 

Desirable

Experience working with any of:

 • Cloud-based infrastructure, including migration of existing services
 • Services used by high volumes of audience-facing traffic
 • Geographic domain and technologies, e.g. geospatial functionality
 • Data manipulation and load into systems.

 

Hanfodol

 • Deall Pensaernïaeth Gwasanaeth-Gyfeiriadol, a defnyddio gwasanaethau gwe REST drwy HTTP.
 • Profiad helaeth o beirianneg meddalwedd yn Java, neu iaith fodern wrthrych-gyfeiriadol gyfatebol.
 • Profiad helaeth o ddylunio a datblygu cronfeydd data SQL.

 

Dymunol

Profiad o weithio gydag unrhyw un o'r canlynol:

 • Seilwaith yn seiliedig ar y cwmwl, gan gynnwys mudo gwasanaethau sydd eisoes ar gael
 • Gwasanaethau a ddefnyddir gan lawer o draffig ar gyfer y gynulleidfa
 • Technolegau a pharth daearyddol, e.e. nodwedd geo-ofodol
 • Trin data, a’i lwytho i systemau.

Package Description

Location - Cardiff

Grade - 8 (proposed Band D)

Contract - Continuing

About the Company

We don't focus simply on what we do - we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you've read about our values and behaviours in the document attached below. You'll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups.  We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

 

Gair am y BBC

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn a wnawn – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig inni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi’i hatodi isod. Gofynnir cwestiynau i chi amdanynt fel rhan o'ch cais am y swydd hon.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i feithrin gweithlu amrywiol yn ddiwylliannol ac felly mae’n annog yn gryf geisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.  Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion heb ystyried eu cefndir.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.