Vacancy Search

Search Jobs  

Senior Software Engineer - (Java / Cloud) / Uwch Beiriannydd Meddalwedd - (Java / Cloud)

Please Note: The application deadline for this job has now passed.

Job Introduction

The BBC have an exciting opportunity for an experienced Senior Software Engineer to join our Analytics & Location team based inCardiff.

The role is part of Analytics & Location, an agile team with a strong track-record of effective delivery. The team is responsible for developing and maintaining a range of technical products crucial to BBC Online, and reports into the Content Discovery team, which looks after Search, Navigation, and the BBC Homepage.

Locator is the web service enabling location search and logic for some of the BBCs most popular websites and apps, including News, Weather and Homepage, and regularly supporting high-profile events, such as the General Election.

Now is a great time to join the team, with location playing a crucial role as the World Service expands into 11 new countries and languages.

Mae gan y BBC gyfle cyffrous i Uwch Beiriannydd Meddalwedd ddod i ymuno n tm Dadansoddeg a Lleoliad yng Nghaerdydd.

Maer swydd yn rhan o Ddadansoddeg a Lleoliad, sef tm ystwyth sydd hanes da o gyflawnin effeithiol. Maer tm yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal ystod o gynnyrch technegol syn hanfodol i BBC Ar-lein, ac maen atebol ir tm Darganfod Cynnyrch, syn gofalu am Chwilio, Mordwyo a Thudalen Gartref y BBC.

Locator ywr gwasanaeth gwe syn galluogi chwiliadau a rhesymeg ar gyfer rhai o wefannau ac apiau mwyaf poblogaidd y BBC, gan gynnwys Newyddion, Tywydd ar Dudalen Gartref, ac maen aml yn cefnogi digwyddiadau uchel eu proffil, megis yr Etholiad Cyffredinol.

Dyma amser gwych i ymuno r tm, gan fod lleoliad yn chwarae rhan hollbwysig wrth ir World Service ehangu i 11 o wledydd ac ieithoedd newydd.

Role Responsibility

Lead the design and development of effective software that meets complex product and

business needs

Review and give constructive feedback on others code

Drive work to successful completion across the immediate team

Write appropriate tests using automated test driven techniques for ensuring code quality

and coverage

Integrate the software with monitoring and support tools

Ensure the teams software works in its operating environment

Write, review and take responsibility for technical documentation

Lead troubleshooting and resolution of issues throughout the product life cycle, including

out of hours support for incident resolution

Participate in and lead as required, the team's agile planning and delivery process

Effectively participate in and help improve the teams software development methodologies,

such as pairing, code and documentation reviewing and continuous delivery

Work with project, product and technical leads to design software and create

implementable specifications and tasks at feature and component level

Work with 3rd Party ("Indies") where necessary offering direction, support and

documentation

Mentor and coach more junior staff. Provide technical leadership and direction to peers

and colleagues. Line Management of 1-2 software engineers (if appropriate)

Learn new technologies and keep abreast of existing technologies and help introduce them

where appropriate

Arwain y gwaith o ddylunio a datblygu meddalwedd effeithiol syn diwallu anghenion

cymhleth o ran cynnyrch a busnes

Adolygu a rhoi adborth adeiladol ar godau pobl eraill

Cwblhau gwaith yn llwyddiannus ymhob rhan or tm uniongyrchol

Ysgrifennu profion priodol gan ddefnyddio technegau profedig wediu hawtomeiddio ar gyfer

sicrhau ansawdd cod a chwmpas

Integreiddio'r meddalwedd 'r offer monitro a chefnogi

Sicrhau bod meddalwedd y tm yn gweithio yn ei amgylchedd gweithredu

Ysgrifennu, adolygu a chymryd cyfrifoldeb am ddogfennau technegol

Arwain y gwaith o ganfod a datrys problemau drwy gydol cylch oes gyfan y cynnyrch, gan

gynnwys helpu i ddatrys digwyddiadau y tu allan i oriau gwaith

Cymryd rhan, ac arwain pan fo angen, ym mhroses gynllunio a chyflawni ystwyth y tm

Cymryd rhan effeithiol a helpu i wella dulliau'r timau wrth iddynt ddatblygu meddalwedd, fel

paru, codio ac adolygu dogfennau a chyflenwi parhaus

Gweithio gydag arweinwyr prosiectau, arweinwyr cynnyrch ac arweinwyr technegol i

ddylunio meddalwedd a chreu manylebau a thasgau y mae modd eu gweithredu ar lefel

nodweddion a chydrannau

Gweithio gyda Thrydydd Parton pan fo angen, gan roi cyfarwyddyd, cymorth a

dogfennau

Mentora a choetsio staff is.

Rhoi arweiniad technegol a chyfarwyddyd i gymheiriaid a chydweithwyr

Rheolaeth Linell i 1-2 o beirianwyr meddalwedd (os yw hynnyn briodol)

Dysgu technolegau newydd a dilyn y datblygiadau ym maes technolegau cyfredol, a helpu iw

cyflwyno (pan fo hynnyn briodol)

The Ideal Candidate

What we look for:

Essential

 • Understanding of Service Oriented Architectures, integration patterns and RESTful web services.
 • Extensive software engineering experience in Java, or equivalent modern object-oriented language.
 • Extensive development experience designing and developing SQL databases.

Desirable

Experience working with any of:

 • Cloud-based infrastructure, including migration of existing services
 • Services used by high volumes of audience-facing traffic
 • Geographic domain and technologies, e.g. geospatial functionality
 • Data manipulation and load into systems.

Hanfodol

 • Deall Pensaernaeth Gwasanaeth-Gyfeiriadol, a defnyddio gwasanaethau gwe REST drwy HTTP.
 • Profiad helaeth o beirianneg meddalwedd yn Java, neu iaith fodern wrthrych-gyfeiriadol gyfatebol.
 • Profiad helaeth o ddylunio a datblygu cronfeydd data SQL.

Dymunol

Profiad o weithio gydag unrhyw un o'r canlynol:

 • Seilwaith yn seiliedig ar y cwmwl, gan gynnwys mudo gwasanaethau sydd eisoes ar gael
 • Gwasanaethau a ddefnyddir gan lawer o draffig ar gyfer y gynulleidfa
 • Technolegau a pharth daearyddol, e.e. nodwedd geo-ofodol
 • Trin data, ai lwytho i systemau.

Package Description

Location - Cardiff

Grade - 8 (proposed Band D)

Contract - Continuing

About the Company

We don't focus simply on what we do - we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you've read about our values and behaviours in the document attached below. You'll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups. We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

Gair am y BBC

Rydym yn canolbwyntio ar fwy nar hyn a wnawn mae sut rydym yn gwneud pethaun bwysig inni hefyd. Mae ein gwerthoedd an hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn sir eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd an hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedii hatodi isod. Gofynnir cwestiynau i chi amdanynt fel rhan o'ch cais am y swydd hon.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i feithrin gweithlu amrywiol yn ddiwylliannol ac felly maen annog yn gryf geisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion heb ystyried eu cefndir.

BBC

This website is using cookies to improve your browsing experience. If you navigate to another page without changing the settings below you consent to this. Read more about cookies.